• KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

    - załącznik do planu pracy szkoły na rok szkolny 2021/2022

    Lp.

    ZADANIE - CZYNNOŚĆ

    TERMIN

    UWAGI

    1

    Organizacja roku szkolnego

    Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych

    Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych

           1września 2021 r.

    24 czerwca 2022 r.

    §2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 18.04. 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego –
    Dz. U. 46, poz. 432, z późn. zmianami

    2

    Zakończenie pierwszego semestru

    styczeń

    2022 r.

     

    3

    Terminy klasyfikacji śródrocznej

    styczeń 2022r.czerwiec 2022r.

    Klasyfikacja przed feriami, wystawienie ocen; konferencja

    4

    Termin ferii zimowych

    Termin ferii letnich


    17 stycznia do 30 stycznia 2022r.

    24 czerwca -
    31 sierpnia 2022 r.  

    §3 ust.1, pkt.2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 18.04.2015 w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz.U.nr 46. Poz. 432 z późniejszymi zmianami

    5.

    Przerwy świąteczne:

    - zimowa

    - wiosenna

    23 grudnia –

    31.grudnia 2022r.

    14kwietnia do 19 kwietnia 2022r.

    §3 ust.1, pkt.2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 18.04.2015 w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz.U. nr 46. Poz. 432 z późniejszymi zmianami

    6

    Rekolekcje wielkopostne

    Inne przerwy w nauce:

    - dni wolne od zajęć

    - egzamin kl. VIII

    do uzgodnienia

               

    12 listopada 2021r.

    7 stycznia 2022r.

    2 maja 2022r.

    27 maja 2022r.

    17 czerwca 2022r.

    24,25 i 26 maja 2022r.

     

    7

    Spotkania z rodzicami

    Wybory do Rady Rodziców

    Dni otwarte

    Zebranie wychowawców klas z rodzicami

    Spotkanie dyrekcji z rodzicami

           

    wrzesień 2021r.

    wg kalendarza i potrzeb

     

    8

    Zebrania Rady Pedagogicznej i jej tematyka

    zgodnie
    z Planem Nadzoru

    terminy i tematy ustalone przez dyrektora szkoły