• Szczegółowa informacja dotyczącą przetwarzania danych osobowych dzieci/uczniów oraz ich  rodziców (opiekunów prawnych)

    1. I. Administrator Danych Osobowych.

    Administratorem danych osobowych uczniów oraz rodziców (opiekunów prawnych) uczniów jest Szkoła Podstawowa nr 3 im. Armii Krajowej w Pcimiu

     

    Dane kontaktowe Administratora:

    Adres:

    32-432 Pcim 598.

    Adres poczty elektronicznej

    szkola3pcim3@wp.pl

    1. II. Inspektor Ochrony Danych.

    Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych w osobie Krzysztofa Dybła.

              Z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych poprzez telefon komórkowy (500512636) oraz e-mail: pio508@interia.pl

    • III. Cele, kategorie, podstawy prawne oraz termin zaprzestania przetwarzania danych osobowych.
    1. Administrator przetwarza dane osobowe ucznia oraz rodziców (prawnych opiekunów) ucznia przede wszystkim w celach wynikających z realizacji obowiązku szkolnego. Dane osobowe ucznia są niezbędne do wystawienia świadectw, oceny jego wiedzy oraz umiejętności, przeprowadzenia obowiązkowych testów i egzaminów – w tym zewnętrznych (cele wychowawczo – dydaktyczne), prowadzenia wymaganej przepisami prawa dokumentacji – w tym dziennika elektronicznego. Dane rodziców (prawnych opiekunów) są niezbędne do kontaktu z nimi.

    Podanie danych o których mowa w przedmiotowym akapicie jest wymogiem ustawowym i jesteś zobowiązany jako rodzic (opiekun prawny) do ich podania.

    W przypadku gdy Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie i w celu określonym w ustawach (Rozporządzeniu[3]) nie jest on zobowiązany do uzyskania zgody rodziców (opiekunów prawnych) ucznia, których to przedmiotowe dane dotyczą.

    Administrator przetwarza te dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia, to jest z uwagi na to, że przetwarzanie tych danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (realizacją zadań i obowiązków wynikających z przepisów prawa oświatowego i systemu oświaty, kontakt z rodzicami – opiekunami prawnymi).

    Szczegółowy wykaz podstaw prawnych przetwarzania danych, celów przetwarzania, kategorii przetwarzanych danych oraz planowanego terminu usunięcia poszczególnych kategorii danych zawiera poniższa tabela.

    Cel przetwarzania

    Podstawa prawna przetwarzania

    Kategorie przetwarzanych danych osobowych

    Planowane terminy usunięcia poszczególnych kategorii danych

    Rekrutacja uczniów z obwodu szkoły

    Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.

    Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek.

    Nazwiska i imiona dzieci, daty i miejsca urodzenia oraz adresy ich zamieszkania, imiona i nazwiska rodziców/opiekunów prawnych oraz adresy ich zamieszkania, jeżeli są różne od adresu zamieszkania dziecka, adresy poczty elektronicznej rodziców i numery ich telefonów

    Dane są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym dziecko uczęszcza do szkoły.

    Rekrutacja uczniów z poza obwodu szkoły

    Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.

    Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek

    Imię, nazwisko, data urodzenia oraz numer PESEL kandydata, a w przypadku braku numeru PESEL - seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość; imiona i nazwiska, adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców kandydata, oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i kandydata, oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne, prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem, dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą, oświadczenie o dochodzie na osobę w rodzinie kandydata

    Dane są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym dziecko uczęszcza do szkoły.

     

    Ewidencja dzieci                    w "Księdze ewidencji dzieci podlegających obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego                     i obowiązkowi szkolnemu zamieszkałych w obwodzie szkoły"

    Ustawa  dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji

    Imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce  urodzenia, numer PESEL oraz adres zamieszkania dziecka, a także imiona i nazwiska rodziców oraz adresy ich zamieszkania, jeżeli są różne od adresu zamieszkania dziecka, orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, miejscu realizacji zajęć rewalidacyjno-wychowawczych. W przypadku  braku nr PESEL -serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

    Dane są przetwarzane przez okres edukacji ucznia a następnie  w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, przez czas zgodny z obowiązującymi przepisami.

    Ewidencja dzieci w "Księdze uczniów"

    Ustawa  dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.

    Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji

    imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, numer PESEL oraz adres zamieszkania ucznia, imiona i nazwiska rodziców oraz adresy ich zamieszkania, jeżeli są różne od adresu zamieszkania ucznia, a także datę rozpoczęcia nauki w danej szkole oraz oddział, do którego ucznia przyjęto. W księdze uczniów odnotowuje się datę ukończenia szkoły albo datę i przyczynę opuszczenia szkoły przez ucznia.

    Dane są przetwarzane przez okres edukacji ucznia a następnie  w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, przez czas zgodny z obowiązującymi przepisami.

    Ewidencja przebiegu nauczania w danym roku szkolnym w "Dziennikach lekcyjnych"

    Ustawa  dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.

    Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji

    Nazwiska i imiona uczniów, daty i miejsca urodzenia oraz adresy ich zamieszkania, imiona i nazwiska rodziców oraz adresy ich zamieszkania, jeżeli są różne od adresu zamieszkania ucznia, adresy poczty elektronicznej rodziców i numery ich telefonów, jeżeli je posiadają, oceny bieżące, śródroczne i roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania

    Dane są przetwarzane przez okres edukacji ucznia a następnie  w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, przez czas zgodny z obowiązującymi przepisami.

    Ewidencja zajęć w świetlicy

    Ustawa  dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.

    Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji

    Imiona i nazwiska uczniów korzystających ze świetlicy, oddział, do którego uczęszczają

    Dane są przetwarzane przez okres edukacji ucznia a następnie  w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, przez czas zgodny z obowiązującymi przepisami.

    Ewidencja innych zajęć - uzasadnionych koniecznością dokumentowania przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej, w szczególności zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia odpowiednio dzieci, uczniów, słuchaczy lub wychowanków

    Ustawa  dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.

    Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji

    Imiona i nazwiska uczniów. Dodatkowo w przypadku zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, wpisuje się oddział, do którego uczęszczają uczniowie, adresy poczty elektronicznej rodziców (opiekunów prawnych) i numery ich telefonów, jeżeli je posiadają, ocenę postępów i wnioski dotyczące dalszej pracy z uczniem.

    Dane są przetwarzane przez okres edukacji ucznia a następnie  w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, przez czas zgodny z obowiązującymi przepisami.

    Ewidencja zajęć rewalidacyjno-wychowawczych

    Ustawa  dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe . Rozporządzenie ministra edukacji narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji

    Nazwisko i imiona uczestnika zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, datę i miejsce urodzenia oraz adres jego zamieszkania, imiona i nazwiska rodziców oraz adresy ich zamieszkania, jeżeli są różne od adresu zamieszkania uczestnika zajęć, adresy poczty elektronicznej rodziców i numery ich telefonów, jeżeli je posiadają, oraz odnotowuje się obecność uczestnika zajęć, indywidualny program zajęć, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego, a także opis przebiegu zajęć z uczestnikiem tych zajęć

    Dane są przetwarzane przez okres edukacji ucznia a następnie  w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, przez czas zgodny z obowiązującymi przepisami.

    Ewidencja indywidualnego nauczania - dotyczy uczniów objętych indywidualnym nauczaniem

    Ustawa  dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe . Rozporządzenie ministra edukacji narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacj

    Nazwisko i imiona ucznia.

    Dane są przetwarzane przez okres edukacji ucznia a następnie  w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, przez czas zgodny z obowiązującymi przepisami.

    Dokumentowanie wyników nauczania w poszczególnych latach w "Arkuszach ocen ucznia"

    Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych

    Ustawa  dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe .

    Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji

    Nazwiska i imiona uczniów i rodziców (opiekunów prawnych) i ich adresy zamieszkania, data urodzenia ucznia,  miejsce urodzenia ucznia, PESEL ucznia, przebieg nauki, wyniki nauki.

    Dane są przetwarzane przez okres edukacji ucznia a następnie  w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, przez czas zgodny z obowiązującymi przepisami.

    Wystawianie i ewidencja "Zaświadczeń o przebiegu nauczania ucznia" - Wydawane w  przypadku przejścia ucznia albo słuchacza do innej szkoły po okresie nauki krótszym niż 12 miesięcy.

    Ustawa  dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe .

    Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji

    Nazwiska i imiona uczniów i rodziców (opiekunów prawnych), data urodzenia, miejsce urodzenia, adres zamieszkania lub pobytu, nr PESEL ucznia, przebieg nauki, wyniki nauki.

    Dane są przetwarzane przez okres edukacji ucznia a następnie  w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, przez czas zgodny z obowiązującymi przepisami.

    Dokumentowanie posiedzeń Rady Pedagogicznej

    Ustawa  dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe .

    Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji

    Nazwiska i imiona uczniów i rodziców (opiekunów prawnych), data urodzenia, miejsce urodzenia, adres zamieszkania lub pobytu, nr PESEL ucznia, przebieg nauki, wyniki nauki.

    Dane są przetwarzane przez okres edukacji ucznia a następnie  w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, przez czas zgodny z obowiązującymi przepisami.

    Wystawianie i ewidencja "Zezwoleń dyrektora szkoły na  indywidualny program lub tok nauki, spełnianie przez ucznia obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą"

    Ustawa  dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe .

    Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji

    Nazwiska i imiona uczniów i rodziców (opiekunów prawnych), data urodzenia, miejsce urodzenia, adres zamieszkania lub pobytu, nr PESEL ucznia, orzeczenie, opinia.

    Dane są przetwarzane przez okres edukacji ucznia a następnie  w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, przez czas zgodny z obowiązującymi przepisami.

    Ewidencja zajęć w  "Dzienniku pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego lub innego specjalisty"

    Ustawa  dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe . Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji

    Nazwiska i imiona uczniów i rodziców (opiekunów prawnych)

    Dane są przetwarzane przez okres edukacji ucznia a następnie  w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, przez czas zgodny z obowiązującymi przepisami.

    Gromadzenie dokumentacji w  "Indywidualnych teczkach badań i czynności uzupełniających ucznia" - prowadzonych w szczególności przez pedagoga, psychologa, logopedę, terapeutę pedagogicznego, lekarza oraz innego specjalistę

    Ustawa  dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.

    Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji

    Nazwiska i imiona uczniów i rodziców (opiekunów prawnych)

    Dane są przetwarzane przez okres edukacji ucznia a następnie  w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, przez czas zgodny z obowiązującymi przepisami.

    Organizacja wycieczek

    Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

    Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystki

    Nazwisko i imię rodziców (opiekunów prawnych), nazwisko i imię dziecka, wiek, data urodzenia, adres zamieszkania, nr PESEL ucznia, istotne informacje o stanie zdrowia

    Dane są przetwarzane przez okres edukacji ucznia a następnie  w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, przez czas zgodny z obowiązującymi przepisami.

    Działalność Biblioteczna

    Ustawa  dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.

    Imię (imiona) i nazwisko dziecka

    Dane są przetwarzane przez okres edukacji ucznia a następnie  w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, przez czas zgodny z obowiązującymi przepisami.

    Ewidencja wydanych świadectw ukończenia szkoły, indeksów i legitymacji szkolnych

    Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

    Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych

    Imię (imiona) i nazwisko, numer PESEL ucznia, a w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, numer wydanego dokumentu, wizerunek - w odniesieniu do legitymacji

    Dane są przetwarzane przez okres edukacji ucznia a następnie  w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, przez czas zgodny z obowiązującymi przepisami.

    Imienna ewidencja wydanych legitymacji przedszkolnych dla dzieci niepełnosprawnych.

    Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

    Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych

    Imię (imiona) i nazwisko dziecka, numer wydanej legitymacji, wizerunek

    Dane są przetwarzane przez okres edukacji ucznia a następnie  w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, przez czas zgodny z obowiązującymi przepisami.

    Dokumentowanie wypadków uczniów

    Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

    Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach

    Imię (imiona) i nazwisko ucznia, klasa, miejsce zamieszkania, imię i nazwisko adres zamieszkania rodziców poszkodowanego ucznia (opiekunów prawnych), opis wypadku, obrażenia.

    Dane są przetwarzane przez okres edukacji ucznia a następnie  w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, przez czas zgodny z obowiązującymi przepisami.

    Prowadzenie "Rejestru opinii opracowanych przez nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych lub specjalistów, prowadzących zajęcia z uczniem wydawanych na wniosek przewodniczącego zespołu orzekającego poradni psychologiczno-pedagogicznych"

    Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.

    Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych

    Imię  i nazwisko ucznia, data urodzenia, imię i nazwisko rodziców (opiekunów prawnych), adres zamieszkania, treść opinii:

    1) informację o rozpoznanych przez nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych lub specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem indywidualnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwościach psychofizycznych ucznia, w tym mocnych stronach i uzdolnieniach;

    2) informację o funkcjonowaniu ucznia w szkole, w tym występujących trudnościach, a w przypadku uczniów:

    a) niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym objętych kształceniem specjalnym wielospecjalistyczną ocenę poziomu funkcjonowania ucznia,

    b) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim objętych zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi – okresową ocenę funkcjonowania dziecka;

    3) informację o działaniach podjętych przez nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych lub specjalistów w celu poprawy funkcjonowania ucznia w szkole, formach udzielonej uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, okresie ich udzielania oraz efektach podjętych działań i udzielanej pomocy oraz wnioskach dotyczących dalszej pracy z uczniem mających na celu poprawę funkcjonowania ucznia.

    Dane są przetwarzane przez okres edukacji ucznia a następnie  w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, przez czas zgodny z obowiązującymi przepisami.

    Organizacja nauki religii

    Ustawa z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty. Rozporządzenie MEN z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków o sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach ze zm.

    Imię (imiona), nazwisko ucznia i rodziców (opiekunów prawnych)

    Dane są przetwarzane przez okres edukacji ucznia a następnie  w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, przez czas zgodny z obowiązującymi przepisami.

    Organizacja nauki języka mniejszości narodowej

    Ustawa z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej dziecka należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym.

    Imię (imiona), nazwisko ucznia i rodziców opiekunów prawnych)

    Dane są przetwarzane przez okres edukacji ucznia a następnie  w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, przez czas zgodny z obowiązującymi przepisami.

    Wprowadzanie danych do Systemu Informacji Oświatowej

    Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r.

    o systemie informacji oświatowej.

    Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej

    Imię (imiona) i nazwisko ucznia, Pesel, data urodzenia, miejsce urodzenia, adres  zamieszkania, imiona rodziców ( prawnych opieunów)

    Dane są przetwarzane przez okres edukacji ucznia a następnie  w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, przez czas zgodny z obowiązującymi przepisami.

    Prowadzenie "Dziennika elektronicznego"

    Ustawa  dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.

    Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej

    Nazwiska i imiona uczniów, daty i miejsca urodzenia oraz adresy ich zamieszkania, imiona i nazwiska rodziców (opiekunów prawnych) oraz adresy ich zamieszkania, jeżeli są różne od adresu zamieszkania ucznia, adresy poczty elektronicznej rodziców (opiekunów prawnych) i numery ich telefonów, jeżeli je posiadają, oceny bieżące, śródroczne i roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania

    Dane są przetwarzane przez okres edukacji ucznia a następnie  w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, przez czas zgodny z obowiązującymi przepisami.

    Wnioski – Wyprawka szkolna

    Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca  2017 r. w sprawie  szczegółowych warunków  udzielania pomocy finansowej  uczniom na zakup  podręczników i materiałów  edukacyjnych

    Nazwisko, imię  ucznia, data  urodzenia, miejsce urodzenia, adres  zamieszkania, imiona i nazwiska rodziców (opiekunów prawnych), adres zamieszkania, dochód.

    Dane są przetwarzane przez okres edukacji ucznia a następnie  w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, przez czas zgodny z obowiązującymi przepisami.

    Prowadzenie rejestru skarg i zażaleń, oświadczeń rodziców (opiekunów prawnych)

    Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 pkt e RODO)

    Imię nazwisko dziecka, rodziców (opiekunów prawnych)

    Dane są przetwarzane przez okres edukacji ucznia a następnie  w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, przez czas zgodny z obowiązującymi przepisami.

    Monitoring (jeżeli istnieje)

    Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 pkt e RODO)

    Wizerunek

    Do 30 dni

    1. W przypadku gdy Administrator przetwarza dane osobowe ucznia lub rodziców (opiekunów prawnych) ucznia w innym celu niż określony w ustawie (Rozporządzeniu), wówczas zobowiązany jest do uzyskania zgody rodziców (opiekunów prawnych). Przykładowo, obowiązujące przepisy prawa nie dają Administratorowi prawa do wykorzystywania danych ucznia (w tym jego wizerunku) w celu prezentowania działań szkoły, szczególnych osiągnięć ucznia (sportowych oraz edukacyjnych), jego działań na rzecz środowiska lokalnego, a także szkoły..

    Szczegółowe informacje dotyczącego udzielonych przez ciebie zgód na przetwarzanie danych osobowych możesz uzyskać od Administratora lub Inspektora Ochrony Danych.

    W szczególności, Administrator zbiera zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z:

    1. uczestnictwem ucznia w konkursach i olimpiadach;
    2. wykorzystaniem wizerunku ucznia;
    3. uczestnictwem ucznia w zawodach sportowych;
    4. uczestnictwem ucznia w wycieczkach szkolnych, „zielonych szkołach”;
    5. uczestnictwem ucznia w zajęciach pozaszkolnych;
    6. dobrowolnym ubezpieczeniem ucznia;
    7. upoważnieniem osoby innej niż rodzic (opiekun prawny) do odbioru ucznia ze szkoły;

    W przypadku wyrażenia przez rodzica (opiekuna prawnego) zgody na przetwarzania danych, Administrator przetwarza te dane na postawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia.

    Okres przetwarzania danych uzależniony jest od celu w jakim Administrator zabrał dane osobowe, na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę, nie później jednak niż do dnia cofnięcia zgody.

    Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym konsekwencją nie wyrażenia zgody jest brak możliwości uczestnictwa ucznia w wydarzeniach, w związku z którymi dane osobowe były zbierane lub brak możliwości wykorzystania jego wizerunku.

    1. Administrator przetwarza również szczególne kategorie danych osobowych w Rozumieniu art. 9 ust. 1 Rozporządzenia.

    Administrator przetwarza następujące szczególne kategorie danych osobowych dotyczących Uczniów: pochodzenie rasowe lub etniczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, dane dotyczące zdrowia.

    Administrator przetwarza szczególne kategoria danych osobowych tj. dane dotyczące zdrowia na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h) Rozporządzenia, to jest ze wzglądu na fakt, iż przetwarzanie tych danych jest niezbędne do celów profilaktyki zdrowotnej, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej, leczenia i zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej na podstawie prawa Unii oraz prawa państwa członkowskiego. Szczególne kategorie danych zbierane są przykładowo w związku z uczestnictwem ucznia w zawodach sportowych lub wycieczkach szkolnych.

    Administrator przetwarza te dane na postawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia tj. zgody rodzica (opiekuna prawnego) – w przypadku uczestnictwa ucznia w zawodach sportowych lub na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia, to jest z uwagi na to, że przetwarzanie tych danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze. Szczegółowy wykaz ustawowych (lub zawartych w Rozporządzeniu) przetwarzania szczególnych kategorii danych zawiera tabela zamieszczona w niniejszym punkcie informacji.

    1. Administrator nie planuje dalej przetwarzać danych osobowym uczniów i/lub rodziców (opiekunów prawnych) uczniów w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.
    2. IV. Informacje o kategoriach odbiorców danych.

    Zgodnie z Rozporządzeniem Administrator zobowiązany jest do podania informacji dotyczących odbiorców lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione.

    Przez odbiorcę danych rozumie się osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, któremu Administrator ujawnia dane osobowe ucznia/lub rodziców (opiekunów prawnych) ucznia, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią[4].

    Przy czym organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, nie są uznawane za odbiorców.

    W związku z powyższym Administrator informuje o następujących kategoriach odbiorców:

    1. pielęgniarka albo higienistka szkolna, lekarza i lekarza dentysta, sprawujący profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniem
    2. placówki medyczne;
    3. podmioty świadczące usługi związane z działalnością Administratora (np. ZOS w Pcimiu);
    4. podmioty świadczące usługi informatyczne związane z działalnością Administratora, w tym usługi hostingowe;
    5. towarzystwa ubezpieczeniowe;
    6. podmioty świadczące usługi związane z wycieczkami szkolnymi („zielonymi szkołami) takie jak schroniska, hotele, organizatorzy wycieczek;
    7. inne placówki systemu oświaty, w zakresie w jakim dane mogą lub muszą być im przekazywane w związku z realizacją praw lub obowiązków wynikających z przepisów prawa oświatowego;
    8. inne niż wskazane powyżej podmioty, które na podstawie przepisów prawa uprawnione są do uzyskiwania od Administratora informacji związanych z działalnością Administratora, które to informacje mogą obejmować dane ucznia i/lub dane osobowe rodziców (opiekunów prawnych) dane osobowe, w tym w szczególności organy nadzorcze wobec Administratora

    Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych uczniów i/lub rodziców (opiekunów prawnych) uczniów do państwa trzeciego (to jest Państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego), ani do organizacji międzynarodowej.

    1. V. Informacje o zamiarze zautomatyzowanego przetwarzania danych.

    Dane osobowe uczniów i/lub rodziców (opiekunów prawnych) uczniów nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

    1. VI. Informacje o uprawnieniach.
    2. Masz prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, w tym do uzyskania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Pierwsza kopia jest nieodpłatna. Za wszelkie kolejne kopie, o które się zwrócisz Administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych.
    3. Masz prawo do żądania od Administratora sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe, w szczególności dlatego że zostały zebrane z błędami lub dlatego, że po zebraniu uległy zmianie. Powyższe prawo obejmuje również uzupełnienie brakujących danych.
    4. Masz prawo do żądania od Administratora usunięcia swoich danych osobowych,
     z tym zastrzeżeniem, że z prawa tego możesz korzystać w przypadkach określonych w Rozporządzeniu, to jest gdy zachodzi jedna z następujących okoliczności:
     1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane, w szczególności jeśli upłynął już okres w którym Administrator planował lub był obowiązany przetwarzać Twoje dane;
     2. cofnąłeś zgodę, na której opiera się przetwarzanie danych, o ile Administrator nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
     3. wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania;
     4. dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
     5. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się
      z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator;

    Administrator może odmówić uwzględnienia uzasadnionego wniosku o usunięcie danych, o którym mowa powyżej, w przypadkach przewidzianych prawem, w szczególności gdy dalsze przetwarzanie jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

    1. Masz prawo do żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, na warunkach określonych w Rozporządzeniu, to jest gdy:
     1. kwestionujesz prawidłowość danych osobowych - na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
     2. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a sprzeciwiasz się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
     3. Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Tobie, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
     4. wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania - do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw Twojego sprzeciwu.
    2. Masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez Administratora swoich danych osobowych zgodnie z art. 21 ust. 1 Rozporządzenia, to jest sprzeciwić się – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – przetwarzaniu swoich danych opartemu na art. 6 ust. 1 lit. e) Rozporządzenia.

    W przypadku wniesienia tego sprzeciwu, Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

    1. Masz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

    W przypadku cofnięcia zgody Administrator przestaje przetwarzać dane osobowe, które przetwarza wyłącznie na podstawie zgody. Jeśli dane osobowe przetwarzane są również na innej podstawie niż ta zgoda, Administrator może je nadal przetwarzać na tej innej podstawie – dopóki ona zachodzi.

    1. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, a więc do jednego
     z organów ustanowionych przez poszczególne państwa członkowskie Unii, których zadaniem jest monitorowanie stosowania Rozporządzenia.

    Organem nadzorczym właściwym dla terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

    …………………………………………………………

    Podpis rodziców/opiekunów prawnych

     

    [1] Przetwarzanie danych osobowych oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

    [2] Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (osobie, której dane dotyczą); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

    [3] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych [zwane w niniejszej informacji Rozporządzeniem]

    [4] Strona trzecia oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub podmiot inny niż osoba, której dane dotyczą, administrator, podmiot przetwarzający czy osoby, które – z upoważnienia administratora lub podmiotu przetwarzającego – mogą przetwarzać dane osobowe. Podmiot przetwarzający oznacza natomiast osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora.

    Klauzula informacyjna dla kandydatów w placówkach oświatowych Gminy Pcim

    Treść klauzuli

    Sposób wprowadzania

    Informacje dla Uczniów i opiekunów prawnych

    Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, iż:

    1) Administratorem danych osobowych kandydatów jest Szkoła Podstawowa nr 3 im. Armii Krajowej w Pcimiu, 32-432 Pcim 598.

    2) Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji naboru, zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. C ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

    3) Dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w ustawy.

    4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

    5) Każdy kandydat posiada prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

    6) Kandydat ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

    7) Podanie danych osobowych jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa.

    8) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Krzysztof Dybeł tel. 500512636, e-mail: pio508@interia.pl

    - na stronie www gdzie rejestrują się kandydaci

    - na formularzu, który składają w szkole kandydaci

    - na ogólnej stronie placówki

    - na tablicy informacyjnej w placówce