• Narodowa Agencja Programu Erasmus plus w 2019 roku wysoko oceniła kolejny projekt naszej szkoły i przyznała dofinansowanie na jego realizację w ramach Akcji KA1 Mobilność kadry edukacji szkolnej. Projekt pod nazwą ,,Pora na e-Edukatora” pozwolił na sfinansowanie w całości trzech zagranicznych szkoleń dla nauczycieli. Głównym celem podjętych w ramach projektu działań było podniesienie kompetencji zawodowych, w tym w umiejętności wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnej przez nauczycieli w praktyce szkolnej. 

                     W ostatnich dniach zakończyło się jedno z tych działań, w których wzięły udział kolejne dwie nauczycielki. Szkolenie zorganizowane było przez Alpha School of English na Malcie. Kraj ten znany jest nie tylko ze swoich walorów krajobrazowych i kulturowych, które przyciągają turystów, z całego świata, ale również jest siedzibą wielu szkół językowych. Jak wielką wagę przywiązuje się tam do kształcenia językowego świadczy fakt, że aż 90 % Maltańczyków posługuje się swobodnie językiem angielskim. Tematem szkolenia metodyczno-językowego było wykorzystanie narzędzi cyfrowych w konstruowaniu oceny ucznia i zastosowanie języka angielskiego w uczeniu się.

     Nauczyciele poszerzyli swoje kompetencje o najnowocześniejsze metody oceniania i samooceny pracy swoich uczniów z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnej.  Poznali sposoby praktycznego zastosowania m.in. aplikacji  Edmodo, Nearpod, GoClass App, Google Forms oraz Class Dojo, Babbel, Duolingo.

                     Wprowadzenie w naszej szkole nowych technologii nie tylko ułatwi i usprawni proces edukacji , zwłaszcza oceniania ucznia, ale spowoduje wzrost motywacji do nauki, pobudzi kreatywność  nauczycieli, co przełoży się na lepszą jakość edukacji i poprawę wyników nauczania.

     Do kanonu umiejętności kluczowych człowieka przyszłości należy wielojęzyczność. Dlatego jest tak ważne, aby nauczyciele sami zdobywając  umiejętności językowe potrafili zaszczepić uczniom potrzebę nauki języków obcych. Stanie się to wówczas,  jeżeli nauczyciele wśród treści programowych nauczanego przedmiotu będą potrafili  odnajdywać i stwarzać okazje do wprowadzania elementów języka obcego.

     Cennym doświadczeniem mobilności zagranicznych jest nawiązanie nowych kontaktów z nauczycielami szkół europejskich, poznanie systemów kształcenia w różnych krajach, ich kultury, zwyczajów i obyczajowości. Mobilności zagraniczne stały się okazją do nawiązania współpracy na płaszczyźnie kontaktów klasowych z uczniami na zasadzie wspólnych projektów e-Twinning. Szkoła nasza przoduje w tym zakresie, o czym świadczy nadanie nam przez Narodową Agencję FRSE odznaki jakości.

     Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do korzystania z możliwości jakie daje Program Erasmus Plus i zapraszamy do czerpania z naszych doświadczeń.

     Maria Piotrkowska

     Barbara Polańska